ขั้นตอนการดำเนินการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา

รถบรรทุกผลิตภัณฑ์ถึงสถานที่ดำเนินการและถูกขนถ่ายลง

  1. ผลิตภัณฑ์จะถูกกำหนดล็อตและรหัสผลิตภัณฑ์ที่ป้อนลงในระบบการจัดการการดำเนินงานของผู้ให้บริการ

  2. ผลิตภัณฑ์จะถูกโหลดลงในถังดำเนินการ, วางเครื่องวัดปริมาณรังสีและผลิตภัณฑ์อยู่ในบริเวณที่สัมผัสกับสนามรังสี (Cobalt 60 source rack)

  3. เครื่องวัดปริมาณรังสีจะได้รับการวิเคราะห์หลังจากการฉายรังสีแกมมาของผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์

  4. เอกสารทั้งหมดจะถูกตรวจสอบ หากเป็นที่ยอมรับและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า ผลิตภัณฑ์จะได้รับการเผยแพร่และจัดส่งเพื่อใช้หรือแจกจ่ายต่อไป

ข้อมูลอ้างอิงจาก | STERIS (Applied Sterization Technology)

Retrieved fromhttps://www.steris-ast.com/services/gamma-irradiation/

#ความรทวไป #สาระนาร #ทางเลอกการรกษา #รงสแกมมา #กรงเทพทพโอสถ #GammaIrradiation #Cobalt60 #ขนตอนการดำเนนการฆาเชอดวยรงสแกมมา

กรุงเทพทิพโอสถ
สั่งซื้อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  จันทร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.    โทร.  02 441 4966 |   AIS: 062 - 232 - 3959 | TRUE: 063 - 929 - 2649

Copyright © 2020 BangkokTip O-Sod Co. Ltd. All rights reserved.

Thailand Post's Track & Trace system  -   ติดตาม สถานะการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ กดที่นี่