top of page

ขั้นตอนการดำเนินการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา

รถบรรทุกผลิตภัณฑ์ถึงสถานที่ดำเนินการและถูกขนถ่ายลง

  1. ผลิตภัณฑ์จะถูกกำหนดล็อตและรหัสผลิตภัณฑ์ที่ป้อนลงในระบบการจัดการการดำเนินงานของผู้ให้บริการ

  2. ผลิตภัณฑ์จะถูกโหลดลงในถังดำเนินการ, วางเครื่องวัดปริมาณรังสีและผลิตภัณฑ์อยู่ในบริเวณที่สัมผัสกับสนามรังสี (Cobalt 60 source rack)

  3. เครื่องวัดปริมาณรังสีจะได้รับการวิเคราะห์หลังจากการฉายรังสีแกมมาของผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์

  4. เอกสารทั้งหมดจะถูกตรวจสอบ หากเป็นที่ยอมรับและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า ผลิตภัณฑ์จะได้รับการเผยแพร่และจัดส่งเพื่อใช้หรือแจกจ่ายต่อไป

ข้อมูลอ้างอิงจาก | STERIS (Applied Sterization Technology)

Retrieved fromhttps://www.steris-ast.com/services/gamma-irradiation/

Comentários


bottom of page