top of page

บูท "ยาประดง" รพ.พญาไท 3


พบกับ "ยาประดง กรุงเทพทิพโอสถ" ที่บูทโรงพยาบาลพญาไท 3

ตั้งแต่วันนี้ - 25 ก.พ.61

#ขาวสาร #ขาว #ยาประดง #โรงพยาบาลพญาไท3 #กรงเทพทพโอสถ #นำเหลอง #สะเกดเงน #มะเรง #เนองอก

bottom of page