มะเร็งกล่องเสียง


มะเร็งกล่องเสียง เป็น มะเร็งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉลี่ยอายุประมาณ 60-70 ปี

ปัจจัยเสี่ยง

1.การสูบบุหรี่

2.การดื่มสุรา

อาการ

1.เสียงแหบ เสียงเปลี่ยน

2.กลืนอาหารลำบาก สำลัก

3.เสมหะปนเลือด

4.หายใจลำบาก

5.ก้อนที่คอ

การวินิจฉัย

1.การใช้กระจกส่องตรวจพบ เนื้องอกบริเวณกล่องเสียง

2.การส่องกล้องและการตัด ชิ้นเนื้อพิสูจน์

การรักษา

1.การประเมินความรุนแรงของโรคโดยการตรวจเลือด

2.การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

3.การฉายรังสี การให้เคมีบำบัด ขึ้นกับความรุนแรงของโรค

4.การทานยาสมุนไพนทางเลือก

บทความอ้างอิงจาก | สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | National Cancer Institute

Retrieved from: http://www.nci.go.th/th/Knowledge/sound.html

#มะเรงกลองเสยง #การรกษามะเรง #เกยวกบมะเรง #มะเรงชองปาก #ศนยมะเรงศรราชปยมหาราชการณย #สบบหร #ดมสรา #ศรราช #ศรราชแพง #ศรราชปยะ #โรงพยาบาลศรราชปยมหาราชการณย #ศรราชใหม #ศรราชปยมหาราชการณย #คณะแพทยศรราชมหาวทยาลยมหดล #รพศรราชพรเมยม #หมอศรราช #โรงพยาบาลศรราช #ศรราชหร #ประดงเลอด #ยาประดง #กรมควบคมโรค #สำนกงานคณะกรรมการอาหารและยา #พนธกรรม #กรงเทพทพโอสถ #กระทรวงสาธารณสข

กรุงเทพทิพโอสถ
สั่งซื้อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  จันทร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.    โทร.  02 441 4966 |   AIS: 062 - 232 - 3959 | TRUE: 063 - 929 - 2649

Copyright © 2020 BangkokTip O-Sod Co. Ltd. All rights reserved.

Thailand Post's Track & Trace system  -   ติดตาม สถานะการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ กดที่นี่