top of page

มะเร็งช่องปาก


มะเร็งช่องปาก หมายถึง มะเร็งของริมฝีปาก ลิ้น กระพุ้งแก้ม เหงือก พื้นปากและ เพดานแข็ง

สาเหตุ

1.90% ของผู้ป่วยมะเร็งในช่องปากเป็นผู้ที่สูบ บุหรี่ ดื่มสุรา ผู้ที่สูบบุหรี่ และดื่มสุราจะมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่และดื่มสุรา 15 เท่า

2.หมากพลู มีสารก่อมะเร็ง

3.การระคายเคืองจากฟันที่แหลมคม

4.แสงแดด ทำให้เกิดมะเร็งที่บริเวณริมฝีปาก

อาการ

1.ฝ้าขาว ฝ้าแดง ซึ่งสามารถ เปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งได้ในภายหลัง

2.เป็นตุ่มก้อนในปากที่โตขึ้นเรื่อยๆ

3.เป็นแผลเรื้อรังที่รักษาไม่หาย ภายใน 3 สัปดาห์

4.ฟันโยก ฟันหลุดเนื่องมาจากเนื้องอก

5.ใส่ฟันปลอมที่เคยใช้ไม่ได้

6.มีก้อนที่คอ

การวินิจฉัย

การตัดชิ้นเนื้อจากบริเวณที่สงสัยไป พิสูจน์ เพื่อประเมินขั้นความรุนแรงของโรค อาจมีการ ตรวจเลือด, ตรวจปัสสาวะ, เอ็กซเรย์ฯลฯ

การรักษา 1.การผ่าตัด

2.การฉายแสง,

3.การให้เคมีบำบัด

4.การทานยาสมุนไพนทางเลือก

บทความอ้างอิงจาก | สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | National Cancer Institute

Retrieved from: http://www.nci.go.th/th/Knowledge/pak.html

#สถาบนมะเรงแหงชาต #มะเรงชองปาก #มะเรง #มะเรงตอมนำเหลอง #การรกษามะเรง #เกยวกบมะเรง #ศนยมะเรงศรราชปยมหาราชการณย #Cancer #ศรราช #ศรราชแพง #ศรราชปยะ #โรงพยาบาลศรราชปยมหาราชการณย #ศรราชใหม #ศรราชปยมหาราชการณย #คณะแพทยศรราชมหาวทยาลยมหดล #HIV #รพศรราชพรเมยม #หมอศรราช #โรงพยาบาลศรราช #ศรราชหร #กรมควบคมโรค #สำนกงานคณะกรรมการอาหารและยา #พนธกรรม #กรงเทพทพโอสถ #กระทรวงสาธารณสข #ประดงเลอด #ยาประดง

Comments


bottom of page