top of page

มะเร็งตับอ่อน


มะเร็งตับอ่อน เป็นมะเร็งที่พบได้ไม่บ่อยนัก แต่เนื่องจากตับอ่อนเป็นอวัยวะที่อยู่หลังเยื่อบุช่องท้อง การตรวจวินิจฉัยค่อน ข้างยาก และอาการจะปรากฎเมื่อมะเร็งมักจะลุกลามมากแล้ว

อุบัติการณ์ การเกิดมะเร็งตับอ่อนในประเทศไทย พบว่า มีประมาณ 1 % ของมะเร็งทางเดินอาหาร พบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ 4 เท่า อายุที่พบเฉลี่ย 40-70 ปี

สาเหตุ สาเหตุของมะเร็งชนิดนี้ไม่ทราบแน่ชัด แต่เนื้องอกในตับอ่อนบางชนิดอาจกลายเป็นมะเร็งได้ ปัจจัยบางอย่างที่เชื่อว่าอาจทำให้เกิดมะเร็งตับอ่อนได้ คือ บุหรี่ และโรคเบาหวาน

อาการ จะมีอาการแล้วแต่ตำแหน่งของมะเร็งที่พบว่าอยู่ส่วนใดของตับอ่อน มะเร็งจะพบมากที่ส่วนหัวของตับอ่อน ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการของตัวเหลือง ตาเหลือง จากการอุดตันของท่อน้ำดี ที่หัวตับอ่อนเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ผู้ป่วยอาจจะคลำได้ก้อนที่ท้อง ตับโต ถุงน้ำดีโต เบื่ออาหาร น้ำหนักลด มะเร็งตับอ่อนที่เกิดขึ้นที่ส่วนตัวและส่วนปลายของตับอ่อน จะมี อาการของการปวดท้องรวมกับปวดหลัง น้ำหนักลด ตับโต หรือมีอาการที่เกิดจากมะเร็งกระจายไปยังที่อื่น เช่น ต่อมน้ำเหลือง ไหปลาร้า

การตรวจวินิจฉัย การตรวจวินิจฉัยทำได้โดยการตรวจเลือด หรือทางอุลตร้าซาวด์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ บางครั้งต้องใช้วิธีตรวจพิเศษ คือ การส่องกล้องและฉีดสีเข้าไปในท่อตับอ่อน เรียกว่า การทำ ERCP

การรักษา การผ่าตัดเป็นวิธีที่ดีที่สุด การตัดเอามะเร็งออกพร้อมอวัยวะข้างเคียง เพื่อหวังผลในการรักษาให้หายขาดได้ กรณีที่ตัดเอาก้อนมะเร็งออกไม่ได้การผ่าตัดเพื่อทำทางเบี่ยงน้ำดี เพื่อลดอาการดีซ่าน หรือทางเบี่ยงให้กระเพาะอาหารเพื่อลดการอุดตันของทางเดินอาหารยังเป็นวิธีการที่บรรเทาอาการผู้ป่วยได้ดีที่สุดสำหรับรังสีรักษาและเคมีบำบัดมักใช้ในรายที่ทำผ่าตัด ไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อประคับประคองอาการ

บทความอ้างอิงจาก | สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | National Cancer Institute

Retrieved from: http://www.nci.go.th/th/Knowledge/tubaon.html

#มะเรงตบออน #มะเรง #มะเรงตบ #มะเรงลำไสและทวารหนก #การรกษามะเรง #เกยวกบมะเรง #ศนยมะเรงศรราชปยมหาราชการณย #มะเรงตอมธยรอยด #มะเรงถงนำดและทอนำด #สถาบนมะเรงแหงชาต #ศรราชแพง #ศรราชปยะ #ศรราช #โรงพยาบาลศรราชปยมหาราชการณย #ศรราชใหม #ศรราชปยมหาราชการณย #คณะแพทยศรราชมหาวทยาลยมหดล #รพศรราชพรเมยม #หมอศรราช #โรงพยาบาลศรราช #ศรราชหร #กรมควบคมโรค #สำนกงานคณะกรรมการอาหารและยา #พนธกรรม #กรงเทพทพโอสถ #กระทรวงสาธารณสข #ประดงเลอด #ยาประดง #โรงพยาบาลบำรงราษฎร #พลเรอเอกสวรรณตนสวรรณรตน #บณฑบรรลอฤทธ

Comentarios


bottom of page