มะเร็งต่อมธัยรอยด์

มะเร็งต่อมธัยรอยด์ เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในเด็กและในผู้หญิงอายุ 30-40 ปี

ปัจจัยเสี่ยง

1.ได้รับการฉายรังสีในบริเวณคอ

2..มีประวัติครอบครัว

อาการ

1.เนื้องอกต่อมธัยรอยด์หรือคอพอกที่โตขึ้นเร็ว

2.ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกต่อมธัยรอยด์ร่วมกับมีเสียง แหบและกลืนสำลัก

3.มีต่อมน้ำเหลืองที่คอโต

การวินิจฉัย

1.การเจาะดูดเนื้องอกไปตรวจ

2.การได้ชิ้นเนื้อจากการผ่าตัดมาพิสูจน์

การรักษา

1.การผ่าตัด

2.การให้สารกัมมันตรังสีไอโอดีน 131

3.การฉายแสง

4.การรักษาจะใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง และความรุนแรงของโรค

5.มะเร็งต่อมธัยรอยด์เป็นโรคหนึ่งที่การรักษาได้ผลดี ถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

6..การทานยาสมุนไพนทางเลือก

บทความอ้างอิงจาก | สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | National Cancer Institute

Retrieved from: http://www.nci.go.th/th/Knowledge/tomt.html

#มะเรงตอมธยรอยด #มะเรงตอมนำเหลอง #สถาบนมะเรงแหงชาต #มะเรง #ศนยมะเรงศรราชปยมหาราชการณย #เกยวกบมะเรง #ศรราชแพง #ศรราชปยะ #ศรราช #โรงพยาบาลศรราชปยมหาราชการณย #ศรราชใหม #ศรราชปยมหาราชการณย #คณะแพทยศรราชมหาวทยาลยมหดล #รพศรราชพรเมยม #หมอศรราช #โรงพยาบาลศรราช #ศรราชหร #ประดงเลอด #ยาประดง #กรมควบคมโรค #สำนกงานคณะกรรมการอาหารและยา #พนธกรรม #กรงเทพทพโอสถ #กระทรวงสาธารณสข

กรุงเทพทิพโอสถ
สั่งซื้อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  จันทร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.    โทร.  02 441 4966 |   AIS: 062 - 232 - 3959 | TRUE: 063 - 929 - 2649

Copyright © 2020 BangkokTip O-Sod Co. Ltd. All rights reserved.

Thailand Post's Track & Trace system  -   ติดตาม สถานะการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ กดที่นี่