มะเร็งโพลงหลังจมูก


มะเร็งโพลงหลังจมูก พบบ่อยในคนเชื้อชาติจีน พบในเพศชาย มากกว่าหญิง

ปัจจัยเสี่ยง

พบว่า เกี่ยวข้องกับ ไวรัสเอบสไตน์บาร์ (Epstein-Barr Virus)

อาการ

1.หูอื้อ

2.ก้อนที่คอ

3,คัดจมูก

4.เลือดกำเดา

5.ปวดศีรษะ

6.หน้าชา มองเห็นภาพซ้อน

การวินิจฉัย

การ ตรวจพบเนื้องอกในโพรงหลังจมูกและได้ชิ้น เนื้อพิสูจน์

การรักษา

1.การประเมินความรุนแรงของโรคโดยการตรวจเลือด

2.การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

3.การฉายรังสี การให้เคมีบำบัด ขึ้นกับความรุนแรงของโรค

4.การทานยาสมุนไพนทางเลือก

บทความอ้างอิงจาก | สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | National Cancer Institute

Retrieved from: http://www.nci.go.th/th/Knowledge/nose.html

#มะเรงโพลงหลงจมก #Cancer #nosecancer #มะเรง #สถาบนมะเรงแหงชาต #มะเรงตอมนำเหลอง #การรกษามะเรง #มะเรงปอด #ศนยมะเรงศรราชปยมหาราชการณย #เกยวกบมะเรง #กรมควบคมโรค #สำนกงานคณะกรรมการอาหารและยา #พนธกรรม #กรงเทพทพโอสถ #กระทรวงสาธารณสข #ประดงเลอด #ยาประดง #ศรราชหร #ศรราชแพง #ศรราชปยะ #ศรราช #โรงพยาบาลศรราชปยมหาราชการณย #ศรราชใหม #ศรราชปยมหาราชการณย #คณะแพทยศรราชมหาวทยาลยมหดล #รพศรราชพรเมยม #หมอศรราช #โรงพยาบาลศรราช #โรงพยาบาลบำรงราษฎร

กรุงเทพทิพโอสถ
สั่งซื้อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  จันทร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.    โทร.  02 441 4966 |   AIS: 062 - 232 - 3959 | TRUE: 063 - 929 - 2649

Copyright © 2020 BangkokTip O-Sod Co. Ltd. All rights reserved.

Thailand Post's Track & Trace system  -   ติดตาม สถานะการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ กดที่นี่