top of page

ข่าว อย.แนะวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคให้ถูกต้องปลอดภัย


ขอขอบคุณข่าวสารจาก | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Retrieved from: http://www.fda.moph.go.th/Shared%20Documents/NewsOld/ข่าว%20อย.แนะวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคให้ถูกต้องปลอดภัย/ข่าว%20อย.แนะวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคให้ถูกต้องปลอดภัย.pdf

#News #fda #อย #สำนกงานคณะกรรมการอาหารและยา #ฆาเชอโรค #เพอสอมวลชน #ขาว #ขาวสาร #newsfeed

bottom of page