top of page

เป้าหมาย: Mission

บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนา และผลิตยาตำรับจากสมุนไพร เพื่อใช้แก้โรคที่เกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองและ โลหิต ซึ่งโรคบางชนิด เป็นโรคร้ายแรงที่หายารักษายาก รวมถึงการอนุรักษ์ยาแผนโบราณที่เป็นยาสามัญประจำบ้าน และยา สมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยอีกทางหนึ่ง


วิสัยทัศน์: Vision

 

บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ จำกัด มีทีมนักวิชาการ และบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยที่เชื่อถือได้ มีปณิธานยึดมั่นในคุณภาพ และความปลอดภัยของยา ได้ใช้ข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับหลักการปรุงยาแผนโบราณ โดยการผลิตยาตำรับจาก สมุนไพร และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมม่า จึงปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน ทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตอบสนอง คุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น และอยู่คู่สังคมตลอดไป

bottom of page