top of page
ยาประดง กรุงเทพทิพโอสถ รักษามะเร็ง

ความเป็นมา

ประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอยู่ในเขตร้อนชื้น ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ และมีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช พันธุ์นานาชนิด ทั้งยังมีความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศไทยจึงอุดมไปด้วยพืชสมุนไพรจำนวนมาก ซึ่งถูกใช้เป็นทั้งอาหาร และยาอยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตกาล จนจึงปัจจุบัน และด้วยพระบารมีในพระมหากษัตริย์ของไทยทั้งในอดีต และปัจจุบัน ที่ทรงส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร รวมถึงตำราทางการแพทย์ และตำรายาพื้นบ้านของไทยเอาไว้ ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาองค์ความรู้ที่มีค่าจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงรุ่นปัจจุบันไว้ได้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยเสมอมา และเป็นที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทย
 

ด้วยพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวาระที่พระองค์ทรงเจริญ พระชนมายุ 72 พรรษา ในปีพ.ศ. 2543 รัฐบาลไทยโดยคณะเภสัชศาสตร์มหา วิทยาลัยมหิดล และศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติได้มีการรวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลงานวิจัยพืชสมุนไพร ทั้งข้อมูลด้านสรรพคุณ ข้อมูลด้านเคมี และข้อมูลด้านเภสัชวิทยาเฉพาะที่ได้ผลมาจากฐานข้อมูล NAPRALERT (Natural Product Alert Database) ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และฐานข้อมูล PHARM ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของไทย ข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการนำไปศึกษาวิจัยต่อ และใช้ประโยชน์ในการปรุงเป็นยาตำรับจากสมุนไพร สมเป็นเอกสารที่มีผู้สรรเสริญว่าเป็นเอกสารบันทึกภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์พื้นบ้านในยุคปัจจุบันที่ดีที่สุด เพื่อสืบทอดต่อไปยังลูกหลานในอนาคตโดยแท้จริง

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีโรคร้ายแรงหลายชนิดเกิดขึ้นกับทั้งชาวไทยและชาวโลก ประเทศไทยได้มีการค้นคว้าวิจัยพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นยาและนำไปใช้ทดแทนยาหรือการบำบัดรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีค่าใช้จ่ายสูง และ ยาบางชนิดมีผลข้างเคียง (Side effect) ต่อผู้ป่วย บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ จำกัด จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 ได้ดำเนินการวิจัย และผลิตยาจากสมุนไพรที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นทางเลือกในการบำบัดรักษาโรคให้ประชาชน โดยนำองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและ เภสัชแผนไทยมาผสมผสานกับหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาและผลิตยาตำรับจากสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรค และมีความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการช่วยรักษาความมั่นคงทางด้านสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการพึ่งพาตนเองของคนไทยตามแนวพระราชดำริอีกทางหนึ่งด้วย บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนายาตำรับจากสมุนไพร ซึ่งใช้ตัวยาหลายชนิดร่วมกันทำงาน เพื่อใช้บำบัดโรคที่ เกี่ยวข้องกับน้ำเหลือง โลหิต และเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ ซึ่งโรคบางชนิดเป็นโรคร้ายแรงที่หายารักษายาก รวมถึงการอนุรักษ์ยาแผนโบราณที่เป็นยาสามัญประจำบ้าน และยาสมุนไพรเดี่ยว ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นยาหลักแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการบำบัดรักษาโรคให้ผู้ป่วยตามนโยบายของรัฐบาล

bottom of page