top of page

การวิจัยและพัฒนา

บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ จำกัด ได้พัฒนายาทั้งตำรับจากสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับ โลหิต และน้ำเหลือง และยาจากสมุนไพรเดี่ยวซึ่งอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยยาสมุนไพรที่เป็นยาต้นแบบนั้น คณะนักวิจัยเคยได้รับการแถลงผลงานวิจัยในระดับชาติ (National forum) ซึ่งจัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อ 16 ก.พ. 2543 และได้ มีการศึกษาเบื้องต้นในการใช้ยาสมุนไพรต่อผู้ป่วย (The preliminary study of herbal medicine) ซึ่งจัดทำเป็นเอกสารวิจัยของ น.อ. สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ ร.น. นัก ศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีการศึกษา 2543 จากการศึกษาวิจัยในผู้ป่วย ผู้วิจัยได้พบว่ายาตำรับดังกล่าวใช้บำบัดโรคที่เกี่ยวกับ เลือด และน้ำเหลืองได้หลายชนิด เช่น บำบัดผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV) อีกทั้ง มีสรรพคุณช่วยบำบัดโรคเนื้องอก (Tumor) ซีสต์ (Cyst) มะเร็ง (Cancer) ผู้ป่วยโรค สะเก็ดเงิน (Psoriasis) และโรคฝีหนองต่างๆ ส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีสุขภาพดีขึ้น ได้ 

 

ยาตำรับดังกล่าว ได้รับการจดสิทธิบัตรที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นยาสมุน ไพรรักษาโรคร้ายแรงเมื่อพ.ศ. 2542 และภายหลังจากที่มีผู้ใหญ่หลายท่านได้ พิจารณาเห็นว่ายาตำรับดังกล่าวช่วยบำบัดรักษาผู้ป่วยหลายรายให้มีสุขภาพดีขึ้น จริงตามที่ผู้วิจัยพบ จึงให้มีการตีพิมพ์สรุปงานวิจัยไว้ในวารสารวิมานเมฆ ฉบับที่ 28-30 ระหว่าง ธ.ค. 44 – พ.ค. 45 หรือประมาณ 13 ปีที่ผ่านมา ซึ่งท่านผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลพื้นฐานได้จาก บทความพิเศษ (Special article) เรื่อง “ใต้ร่ม พระบารมี กับการค้นพบยาสมุนไพร เพื่อใช้รักษาโรคร้ายแรง”

ในระยะเวลาต่อมา ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะให้เห็นวิธีการในการผลิตยาที่ดี ผู้วิจัยท่านเดิมคือ พล.ร.ท. สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ ร.น. ซึ่งเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548)จึงได้จัดทำเอกสารวิจัยเรื่อง “แนว ทางการพัฒนา ยาจากสมุนไพรเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ” ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยขอรับบริการทางวิชาการจากอาจารย์ภาควิชา ภสัชวินิจฉัยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรหลายชนิดในการต้านเชื้อมะเร็งในห้องทดลอง เพื่อคัดเลือกสมุนไพรก่อนนำมาปรุงยา ผู้วิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า การใช้กระบวนการคัดเลือก ตัวยาสมุนไพรในเชิงวิทยาศาสตร์ ร่วมกับการใช้หลักการปรุงยาแผนโบราณ และการนำ ผลิตภัณฑ์ยาไปอาบรังสีแกมมา จะส่งผลให้ยาที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคและมีความปลอด ภัยต่อผู้บริโภค เป็นการยกระดับมาตรฐานของยาไทยให้เข้าสู่ระดับสากลได้ ทั้งนี้ ยาตำรับข้างต้น ได้รับการพัฒนาและขึ้นทะเบียนตำรับยา จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) โดย บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ จำกัด ภายใต้ชื่อ “ยาประดง บริษัทกรุงเทพทิพโอสถ”ทะเบียนยาเลขที่ G 119/48 มีสรรพคุณ แก้น้ำ เหลืองเสีย โดย บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ จำกัด ได้ใช้ข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้ทราบข้อมูลการต้านเชื้อโรคของสารสกัดจากสมุนไพรในห้องทดลองเพื่อเป็นการคัดเลือกตัวยาในชั้นต้น

 

 

 

ยาประดง รักษามะเร็ง

ต่อจากนั้นได้ผสมยาจากสมุนไพรชนิดผงหลายชนิดตามหลักเภสัชกรรมไทย บรรจุแคปซูล และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา เพื่อกำจัดเชื้อปนเปื้อนต่างๆ เพื่อให้ยาที่จะส่งถึงผู้บริโภคมีคุณภาพ มีความสะอาด ปลอดภัย ตรงตามปณิธานของบริษัทฯเป็นที่น่า ยินดีของผู้เจ็บป่วย ที่กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นในการที่จะให้ผู้เจ็บป่วยได้มีทางเลือกในการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง หรือโรคร้ายแรงบางชนิดด้วยยาจากสมุนไพร โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้ให้ข้อมูลตีพิมพ์ในหนังสือ พิมพ์มติชน ฉบับที่ 12127 เมื่อ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 ว่ามียาตำรับสมุนไพร ไทยหลายตำรับ พิสูจน์แล้วรักษาโรคมะเร็งได้ ยาดังกล่าว อย. จะให้เลขทะเบียนยา และจะให้สรรพคุณว่า “แก้น้ำเหลืองเสีย”

bottom of page