top of page

"ดื่มกาแฟ" เสี่ยงเป็น "มะเร็งต่อมลูกหมาก" น้อยกว่าร้อยละ 60


“Coffee Consumption Associated With Reduced Risk of Advanced Prostate Cancer”

Dr. Kathryn M. Wilson นกศึกษา postdoctoral จาก Harvard Medical School and the Harvard School of Public Health ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยผลงานวิจัยพบว่าการดื่ม กาแฟอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้

จากการศึกษาแบบ prospective investigation ในคร้ังนี้ พบว่าผชายที่ดื่มกาแฟมากๆ มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก นอยกว่าผู้ชายที่ไม่ไดดื่มกาแฟถึงร้อยละ 60

Dr. Wilson กล่าวว่า “อาจเป็นไปได้ว่ากาแฟมีผลต่อกระบวนการเมทาบอลิซมของอินซูลิน (insulin) กลูโคส (glucose) และระดบฮอร์โมนเพศในร่างกาย ซ่ึงมีบทบาทที่สำคัญกับการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าสารประกอบชนิดใดในกาแฟที่ส่งผลในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่ไม่น่าจะใช่คาเฟอีน (caffeine) เพราะจากผลการศึกษา พบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟชนิด decaffeinated coffee และผู้ที่ ดื่มกาแฟชนิดธรรมดา ให้ผลที่ไม่แตกต่างกัน

สารประกอบที่สำคัญที่น่าจะมีบทบาทสำคัญ คือ แร่ธาตุ (minerals) และสารต้านอนุมูลอิสระ(antioxidants) ซ่ึงช่วยในการกำจัดสารอนุมูลอิสระที่เกิดจากกระบวนการเมทาบอลิซมภายในเซลลได์ ้

Dr. Wilson กล่าวว่า “จากการผลศึกษาในครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าการดื่มกาแฟช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง ต่อมลูกหมากดังนั้นแล้ว ไม่มีเหตุผลที่จะต้องหยุดดื่มกาแฟสาหรับผู้ที่เป็นกงวลกับมะเร็งต่อมลูกหมาก อย่างไรก็ตามควรติดตามผลการศึกษาอื่นๆ เพื่อยืนยัน

ข้อมูลอ้างอิงจาก | สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | National Cancer Institute

Retrieved from http://www.nci.go.th/th/Knowledge/download/coffee.pdf

Comments


bottom of page