top of page

ฟ้าทะลายโจร กับ กลไกการต้านไวรัส


ฟ้าทะลายโจร กรุงเทพทิพโอสถ

“ฟ้าทะลายโจร” จัดเป็นสมุนไพรที่มีรสขม อยู่ในกลุ่มยาเย็น

มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย

ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ เป็นสมุนไพรที่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบยาเดี่ยว

ในมุมมองการเกิดโรคหรืออาการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้น อาการไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นอิทธิพลของธาตุไฟที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้น ทำให้เกิดอาการดังกล่าว เราจึงสามารถใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็น (สมุนไพรฟ้าทะลายโจร) เพื่อใช้ในการรักษาอาการที่ส่งผลมาจากอิทธิพลของไฟที่เพิ่มขึ้นได้ พูดง่ายๆคือ ใช้ความเย็น ปรับหรือลดปริมาณความร้อนในร่างกายให้สมดุลนั่นเอง แต่หากใช้ในปริมาณเกินความจำเป็นก็อาจส่งผลทำให้ ร่างกายมีปริมาณความเย็นเกินไป ส่งผลทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาได้ เช่น อาการชาต่างร่างกาย แขน-ขาอ่อนแรง ท้องอืดท้องเฟ้อ ท้องเสีย หรือผื่นแพ้ตามร่างกาย เป็นต้น


ฟ้าทะลายโจร กับ 3 กลไก ป้องกันไวรัส


1. ฟ้าทะลายโจร มีฤทธิ์เพิ่มภูมิคุ้มกัน ถ้าภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงก็จะจัดการกับไวรัสได้

2. ฟ้าทะลายโจรช่วยลดการอักเสบ ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อจากไวรัส

3. ฟ้าทะลายโจรจะไปแย่งจับกับ adenosine receptor ทำให้ไวรัสไม่มีที่จับ เข้าไปทำลายเซลล์เราได้น้อยลง


ฟ้าทะลายโจรมีความสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโควิดในหลายกระบวนการขั้นตอน ต้ังแต่

- ยับยั้งการเข้าเซลล์ของไวรัส - ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส ส่งผลให้จานวนเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสโควิดลดลง ประกอบกับ หลักฐานเชิงประจักษ์ก่อนหน้านี้ท่ียืนยันถึงฤทธิ์ของฟ้าทะลายโจรที่ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ยับยั้งเชื้อไวรัสก่อโรคทางเดินหายใจได้หลายชนิด มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อ ทางเดินหายใจส่วนบนที่ไม่รุนแรง

General benefits


Benefits Related to COVID-19

การศึกษาในหลอดทดลอง

  • โดย: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(กระทรวงสาธารณสุข) และ องค์กรเภสัช กรรม (GPO)

ส่วนท่ีใช้: ใบของฟ้าทะลายโจรและสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร

  • ผลท่ีได้: ผงฟ้าทะลายโจรที่มีสาระสาคัญแอนโดรกราโฟไลท์1 มก. สามารถฆ่าเชื้อโควิด19 ท่ีเข้าเซลล์ได้ (ดร.สุภาภรณ์ ภ.)

ท่ีมา: www.thaiherbinfo.com


ผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ใน วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือเสียง ของสมาคมเภสัชเวทแห่งอเมริกา ช่ือ Journal of Natural Products


การศึกษาในมนุษย์

  • โดย: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

4 กลไกต้านไวรัสของฟ้าทะลายโจร:

1. ป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ 2. ลดการแบ่งตัวไวรัสภายในเซลล์ 3. เพิ่มภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับไวรัส 4. ลดการอักเสบท่ีปอดจากการติดเชื้อไวรัส

ที่มา: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, www.abhaiherb.com

ทำวิจัยทดลองการใช้สารสกัดรวมของฟ้าทะลายโจร และสารแอนโดรกราโฟไลด์ที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของ ต้นฟ้าทะลายโจรต่อเซลล์เยื่อบุผิวปอดของมนุษย์ในหลอดทดลองท่ีถูกทำลายจากเชื้อโควิด-19 โดยสามารถ ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสได้เป็นผลสำเร็จ

ข้อสรุปของงานวิจัยน้ี กล่าวว่า “ในการทดลองได้ใช้สารสกัดรวมของฟ้าทะลายโจร และสารแอนโดรกราโฟไลด์ บริสุทธ์ิกับเซลล์เยื่อหุ้มปอดของมนุษย์ที่ติดเชื้อโควิด พบว่า สามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสไม่แตกต่างกัน” และ

“....ฟ้าทะลายโจรมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นยาเดี่ยว หรือใช้ควบรวมกับสูตรยามาตรฐานในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิด ....”


การศึกษาในมนุษย์ 2563-2564

  • By: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.ศูนย์ รพ.ท่ัวไป และ รพ.สนาม จำนวน 9 แห่ง

ส่วนที่ใช้: สารสกัดฟ้าทะลายโจร


เดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางกรมได้ร่วมมือกับ 9 โรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกระบวนการศึกษาวิจัย โดยทดลองให้ ฟ้าทะลายโจรแก่ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงน้อย 309 คน พบว่ามี 306 ราย มีอาการดี ชัดเจนใน 5 วัน จนหายดีและ ไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง มีเพียง 3 ราย หรือ 0.97% อาการแย่ลงและเกิดภาวะปอดบวม ส่วนผู้ป่วยอีก 526 ราย ที่ไม่ได้รับฟ้าทะลายโจรมีอาการแย่ลงถึง 77 ราย คิดเป็น 14.64% ซึ่งความแตกต่าง สะท้อนถึงแนวโน้ม ฟ้าทะลายโจรมีโอกาสเป็นทางเลือก ที่ดีมากในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะเริ่มต้นและอาการไม่รุนแรง โดย ใช้ฟ้าทะลายโจรหรือสารสกัดแอนโดรกราโฟไลต์ที่มีสารแอนโดร-กราโฟไลต์ที่ 180 มิลลิกรัมสำหรับ โควิด-19


ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการได้รับการรักษาด้วยฟ้าทะลายโจร

ผลที่ได้: ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงน้อย 309 ราย หลังรับประทานฟ้าทะลายโจรอาการดีขึ้นภายใน 5 วัน Source: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.facebook.com/dtam.moph https://gnews.apps.go.th/news?news=82821งานวิจัยจำลองในคอมพิวเตอร์

พบว่า โครงสร้างที่ซับซ้อนตามธรรมชาติในฟ้าทะลายโจรมี ความสามารถในการจับกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ แม้จะกลายพันธุ์ไปแล้วก็ตาม ซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้บ่อยของไวรัส


Real user experience 

ฟ้าทะลายโจรมีสารรสขมที่สำคัญทางยาคือ andrographilides PROPERTIES | สรรพคุณ

  • แก้ไข้ทั่วไป เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ มีฤทธิ์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ผู้ที่เป็นหวัด หรือร้อนในบ่อยๆ หากรับประทานฟ้าทะลายโจร จะสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น จึงไม่เป็นหวัดง่าย อาการร้อนในจะหายไป

  • ระงับอาการอักเสบ เช่น อาการไอ เจ็บคอ คออักเสบ ต่อมทอนซิล หลอดลมอักเสบ ขับเสมหะ รักษาโรคผิวหนังฝี ฯลฯ

  • แก้อาการติดเชื้อ เช่น ท้องเสีย กระเพาะ หรือลำไส้อักเสบ

  • เป็นยาขม ช่วยให้เจริญอาหาร

ข้อบ่งใช้สำหรับบรรเทาอาการหวัด


รับประทานครั้งละ 2-3 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง เช้า, กลางวัน, เย็น และก่อนนอน(ห้ามใช้ยาต่อเนื่องเกิน 7 วัน)


ข้อบ่งใช้สำหรับโควิด19

  • สำหรับผู้ป่วยโควิด19 ที่อาการไม่รุนแรง หรือผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด19

- รับประทานครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 เวลา ติดต่อกัน 5 วัน

  • สำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการ ต้องการเสริมภูมิ

- ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี ใช้ขนาดต่ำ ลดอัตราการเป็นหวัดได้ 33%

รับประทานวันละ 1 แคปซูล 5 วันต่อสัปดาห์ (หยุด 2 วัน) ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน


ทะเบียนยาเลขที่ (Reg No.): G45/50


ขนาดบรรจุ: ขวดละ 100 แคปซูล แคปซูลละ 500 มก.

(ทุกแคปซูลผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา)


ข้อควรระวัง

- หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วัน อาการไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์

- ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร

- ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้ 

ด้วยความปรารถนาดีจาก#ทีมแพทย์แผนไทยกรุงเทพทิพโอสถ

- วิจัยพัฒนาและผลิตยาจากสมุนไพรรักษาโรคร้าย

- มาตรฐานการผลิตระดับสากล (GMP PIC/S)

- ให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ


โทร. 02-441-4966, 062-232-3959, 063-929-2649

LINE: @bangkoktiposod

จ.-ส. เวลา 8:30 -17:00 น.
Comments


bottom of page